Denmark v Germany 30/07/17Denmark v Netherlands 06/08/17England v France 30/07/17England v Netherlands 03/08/17England v Portugal 27/07/17England v Scotland 19/07/17England v Spain 23/07/17Netherlands v Norway 16/07/17